Yritysvastuun prioriteetit määritelty

Helsingin Satama harjoittaa kestävää, tuloksellista ja vastuullista satamatoimintaa yhdessä asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa. Vuonna 2018 määriteltiin Helsingin Satama Oy:n yritysvastuun keskeisimmät osa-alueet. Niitä ovat taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu.

Taloudellinen vastuu

Helsingin Satama toimii taloudellisesti kestävästi ja luo kansallista ja alueellista hyvinvointia. Samalla satama luo mahdollisuudet myös vastuulliselle sosiaaliselle toiminnalle sekä ympäristövastuulliselle toiminnalle.

Helsingin Sataman verot ja lakisääteiset maksut vuonna 2018:

 • 6,9 miljoonaa euroa
 • Osingot Helsingin kaupungille: 5,3 miljoonaa euroa
 • Helsingin Sataman korot ja vuokrat: 19,6 miljoonaa euroa

Hankinnoissa Helsingin Satama käyttää tilaajavastuupalvelua.

Sosiaalinen vastuu

Helsingin Sataman liiketoiminta on yhteiskuntavastuullista, ja sen vaikutukset suomalaisten arkeen, yhteiskuntaan ja huoltovarmuuteen pyritään tuomaan esille ymmärrettävästi.

Kansallisen ja alueellisen hyvinvoinnin mittarina satama käyttää vaikuttavuusselvityksiä, joissa arvioidaan Helsingin satamatoiminnan

 • vaikutus kansantaloudelle: taloudellinen kokonaisvaikuttavuus n. 2,6 miljardia e/vuosi
 • työllistävä vaikutus: kerrannaisvaikutukset huomioiden 15 100 henkilöä / vuosi

Lähde: Turun yliopiston Brahea‐keskuksen laatima, 2017 valmistunut Helsingin Sataman vaikuttavuustutkimus

Helsingin Satama tekee aktiivista yhteistyötä satamanosiensa lähiasukkaiden, oppilaitosten ja yritysten kanssa.

 • Vuonna 2018 Helsingin Satama järjesti ja isännöi lukuisia oppilaitosvierailuja, ohjasi opinnäytetöitä, osallistui Helsingin kaupungin asukasiltoihin ja järjesti toiminta-alueellaan yleisötapahtumia. Lisäksi satama piti tiivistä yhteyttä mm. Katajanokan, Vuosaaren ja Jätkäsaaren kaupunginosayhdistysten kanssa.

Työnantajana Helsingin Sataman tavoitteena on hyvinvoiva, osaava ja yhdenvertainen henkilöstö. Sairaspoissaolojen määrää halutaan vähentää ja työtapaturmissa tavoitellaan 0-tulosta. Kahden vuoden välein toteutettavan työterveyskyselyn (viimeksi 2017) ja vuosittaisen työhyvinvointikyselyn tuloksia käytetään työkaluina tasa-arvoisen, hyvinvoivan ja motivoituneen työyhteisön kehittämisessä.

 • 2018 työhyvinvointikyselyn perusteella työtyytyväisyys Helsingin Satamassa on melko hyvällä tasolla. Asteikolla 1-5 vastausten keskiarvo oli 3,76 (2017: 3,90)
 • Työtapaturmataajuus 2918, katso Tekijät

Ympäristövastuu

Helsingin Satama hallitsee ja minimoi satamatoiminnan ympäristövaikutuksia ja haluaa toimia satama-alalla edelläkävijöinä ympäristöasioissa. Helsingin kaikilla satamanosilla on lain mukaiset ympäristöluvat, jotka ohjaavat satamatoimintaa. Kaikkien satama-alueella toimivien yritysten tulee noudattaa lupaehtoja, jotka säätelevät melu- ja päästötasoja sekä jätehuoltoa. Helsingin Satamalla on toimintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -standardien vaatimukset.

Helsingin Satama on omistajansa Helsingin kaupungin tavoin sitoutunut tavoittelemaan kaupungin strategiaan kirjattua hiilineutraalia Helsinkiä vuoteen 2035 mennessä. Alkuvuodesta 2019 satamassa on aloitettu oman tavoite- ja toimenpideohjelman laatiminen. Siinä energiankäytön tehostamisella on merkittävä rooli. Helsingin Satama noudattaa myös viranomaisten neljän vuoden välein suorittamien energiakatselmusten suosituksia.

Sidosryhmiemme ympäristövaikutuksiin Helsingin Satama pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi ympäristöperusteisilla hintakannustimilla.

 • Helsingin Satama liittyi lokakuussa ilmastokumppaniksi Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteiseen verkostoon. Sitoumuksessa satama määritteli omat ilmastonmuutosta hillitsevät, konkreettiset tekonsa: Syvennämme Vuosaaren sataman meriväylää, edistämme mm. nesteytetyllä maakaasulla kulkevien alusten bunkrausta satamassa ja kartoitamme myös muiden vähäpäästöisten polttoaineiden tankkausmahdollisuuksia, edistämme alusten maasähkön käyttöä, jatkamme 2017 käynnistettyä hinnoittelun pilottihanketta, joka mahdollistaa ympäristöperusteiset alennukset alusten maksuissa sekä lisäämme omaa energiatehokkuuttamme. Lue lisää
 • Helsingin Satama myönsi 2018 ympäristövaikutusten pienentämisen perusteella linjaliikenteen aluksille alennuksia alusmaksuista. Toteutetut ympäristötoimet vähensivät ilmanpäästöjä, vaimensivat melua satamassa tai paransivat alusten ympäristötehokkuutta.

Helsingin Sataman ymparistoalennus vahentanyt ympäristövaikutuksia satama-alueilla

 • Helsingin Satama teki päätöksen ohjata vuoden 2019 alusta hinnoittelulla rekkaliikenteen kasvua kaupunkisatamista Vuosaaren satamaan. Vuoden kokeilun tavoitteena on vähentää ruuhkautumisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia keskusta-alueella.

Helsingin Satama ohjaa hinnoittelulla rekkaliikenteen painopistettä 

Helsingin Satama seuraa lähimerialueensa tilaa osallistumalla vuosittaiseen Helsingin merialueen yhteistarkkailuun sekä vesirakentamisiin liittyviin vaikutustarkkailuihin. Vuonna 2018 satama laajensi omaehtoisesti tarkkailun analyysivalikoimaa metallien, ravinteiden ja uimavesibakteerien osalta. Vuosaaren satama-alueen veden hygieeninen tila oli hyvä. Lisäksi Helsingin Satama fasilitoi ja organisoi vieraslajikartoituksen sataman vesialueilla.

Helsingin Satama mahdollistaa joustavan satamainfrastruktuurin niin energian käytössä kuin sen tarjoamisessa. Satama ottaa huomioon asiakaspalautteet ja kehittää infrastruktuuriansa ympäristöystävällisempään suuntaan. Satama on myös mukana alan keskeisimmissä sidos- ja yhteistyöryhmissä.

 • Kansainvälinen Green Shipping Summit myönsi lokakuussa Helsingin Satamalle vuoden vihreimmän sataman palkinnon.

Helsingin Satama palkittiin vuoden vihreimpana satamana

 • Helsingin Satama on mukana Helsingin ja Turun kaupunkien yhteisessä Itämerihaasteessa.
 • Myös vuonna 2018 satama osallistui Helsingin yliopiston Itämeren suojelun ekonomian professuurin tukemiseen. Lisäksi satama sponsoroi Baltic Sea Action Groupin Hyvä Happi-hanketta.
 • Satama osallistuu Wärtsilän kolmevuotiseen Seabin-projektiin huolehtimalla Helsingissä kelluvien meriroskisten toiminnasta ja kunnossapidosta. 2018 oli toinen kesä kun meriroskiksia testattiin Helsingissä. Meriroskikset ovat konkreettinen ja kaupunkilaisten huomion kiinnittävä tapa lisätä tietoisuutta merien roskaantumisesta. Projekti painottaa koulutusta, tutkimusta ja teknologiaa.

www.wartsila.com/finland-100/seabin-project