Innostuneet ja osaavat tekijät

Yhtiön uudet linjaukset toivat mukanaan uusia painotuksia myös sataman johtoon ja organisaatioon. Aluspalvelu- ja kiinnitysliiketoiminta päätettiin eriyttää tytäryhtiöön. Vuoden 2018 lopussa Helsingin Satamassa oli yhteensä 155 työntekijää, joista vakituisia oli 125, mikä oli kolme prosenttia edellisvuotista vähemmän.

  • henkilötyövuosia tehtiin 151 (2017: 158)
  • Vakituisesta henkilöstöstä 22 % oli naisia ja 78 % miehiä
  • Koko henkilökunnan keski-ikä oli 45 vuotta
  • Keskimääräinen vakituisen työsuhteen pituus oli 17 vuotta

Yhtiön uusi toimitusjohtaja Ville Haapasaari aloitti tehtävässään huhtikuun alussa. Hänen johdollaan sataman organisaatiorakennetta muutettiin vastaamaan kesällä hyväksytyn uuden strategian painotuksia. Joulukuun alusta yhtiö organisoitui alueellisen mallin sijaan matkustajien ja rahdin mukaisiin liiketoimintoihin. Matkustajaliiketoiminnan johdossa aloitti 1.12. Sari Nevanlinna. Rahtiliiketoiminnasta kokonaisvastuun otti Jukka Kallio.

Teknisten palveluiden johtajan Timo Laitisen jäädessä eläkkeelle osaston johtoon astui marraskuun alusta Kari Noroviita. Pekka Meronen jatkoi mm. taloudesta ja ICT:stä vastaavana johtajana. Henkilöstöhallinnon kehittämisen tärkeyttä korostettiin eriyttämällä HR omaksi yksikökseen, ja toiminnon vetäjänä aloitti henkilöstöjohtaja Anu Ennelin 1.1.2019 alkaen.

Terminaalimiehet omaan tytäryhtiöön

Loppusyksystä Helsingin Satama päätti eriyttää aluspalvelu- ja kiinnitysliiketoiminnan täysin omistamaansa tytäryhtiöön. Kaikkiaan 64 henkilöä siirtyi vanhoina työntekijöinä Etelä-Suomen satamapalvelu Oy:hyn 1.1.2019. Yhtiöittämisen syy oli 24.3.2019 voimaan astuva EU:n satamapalveluasetus, joka edellyttää tiettyjen satamapalvelujen avaamista kilpailulle.

Pääteemoina luottamus ja vastuunkanto

Henkilöstön koulutukset painottuivat vuoden 2018 aikana eri alojen ammatilliseen täydennyskoulutukseen, turvallisuuteen, esimiestyöhön sekä työyhteisötaitoihin. Koko henkilöstölle järjestettiin työyhteisövalmennus, jonka pääteemoja olivat luottamus ja vastuunkanto. HelSan henkilöstön osaamistarpeita kartoitettiin ja sen pohjalta mm. suunnitellaan koulutuksia edelleen.

Kaikkiaan henkilöstön koulutuspäiviä kertyi 330 ja niihin investoitiin vajaat 63 000 euroa.

Kehittämisohjelma kääntämään työturvallisuus oikeaan suuntaan

Työturvallisuutta pyrittiin parantamaan vuoden 2018 aikana monin tavoin ja henkilöstöä kannustettiin tekemään läheltä piti- ja vaarantumailmoituksia. Sekä esimiehille että koko henkilöstölle järjestettiin työturvallisuuskoulutusta.

Tästä huolimatta sataman työntekijöille sattui 9 vähintään yhden päivän poissaoloon johtanutta työtapaturmaa, niistä 3 tapahtui työmatkalla. Työtapaturmataajuus* oli koko vuoden osalta harmittavasti 36 (8 vuonna 2017). Yleisiä syitä olivat vääränlaiset työnteon tavat tai talven liukkauden aiheuttamat ja työmatkalla sattuneet tapaturmat.

Epätoivotun kehityksen takia loppuvuonna luotiin työturvallisuuden kehittämisohjelma, jota toteutetaan Helsingin Satamassa vuoden 2019 aikana. Tavoitteeksi asetettiin nolla työtapaturmaa.

Työhyvinvointi säilyi hyvänä

Vuosittaisella työhyvinvointikyselyllä kartoitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä työhyvinvoinnin eri osa-alueisiin.  Tulokset heikkenivät hieman, mutta pysyivät edellisen vuoden tapaan hyvällä tasolla. Keskiarvo oli hyvä 3,76 asteikolla 1–5.

 

* Työtapaturmataajuus: Vähintään yhden poissaolopäivän aiheuttaneiden työtapaturmien lukumäärä miljoonaa työtuntia kohden.

Henkilöstö 31.12.2018 *

Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä
Johto 1 1
Matkustajasatamat 50 20 70
Vuosaaren satama 14 7 21
Markkinointi ja viestintä 5 5
Hallinto ja talous 22 1 23
Tekniset palvelut 33 2 35
Yhteensä 125 30 155

* esitettynä alkuvuoden 2018 organisaatiorakenteen mukaisena.